Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Monday, September 12, 2011

Още за Валдорфската педагогика 2

От форумът на Порталът:

Основни педагогически принципи и особености в организацията на образователния процес

Приоритетни направления и цели на образователната програма на валдорфските училища:

-реализация на принципите на хуманистичната педагогика, внимателно и индивидуално отношение към детето, развитие на благоприятна, мотивираща учебно –педагогическата работа, атмосфера;

-реализация на идеите за разностранно, хармонично развитие на учениците , с преобладаващ аспект върху естетичните и художествено-приложни дейности;

задълбочено изучаване на чуждоезиковото обучение от 1-ви клас;

реализация и развитие на нетрадиционни форми и методи на организация на учебния процес, в това число текущи оценки (учебен контрол);

-създаване на условия за реализация и развитие на творческия потенциал на педагозите; обезпечевяне на необходимата творческа свобода на учителската дейност, при едновременно задълбочаване на личната отговорност за резултатите на образователния процес, създаване на форми, допринасящи за интензивно сътрудничество между педагогозите в училище;

- тясно взаимодействие между учители и родители.

Ще отбележим, че тази образователна програма е ориентирана към образователните ценности, приети в хуманистичната педагогика, а именно стремежа да се отдели повече внимание на развитието на качества в подрастващите като : творческа индивидуалност, способност към самореализация, спонтанност, хумор, справедливост, социалност, осмисленост на действията, любов и уважение към околния свят.

Учебният план и учебните програми са специфични. Екипът, който ги разработва, е изхождал от една страна от държавните изисквания , от друга страна от редица принципи на валдорфската педагогика, като се е съобразил с непосредствените потребности на децата,показващи поведенчески проблеми в училище. Спецификата на програмата се определя, не толкова от съдържанието на изучаемия материал, колкото от методологията и методиката на обучението и особените форми на организация на учебния процес.

Тук, трябва да се засегне важността на въпроса за подготовката на учителите за работа по дадената образователна програма. Анализът показва, че има учители, желаещи да работят по тази образователна програма, но на тях им е необходима допълнителна специална подготовка; на първо място, това касае така наречените “класни учители”, изпълняващи в своя клас функцията на класен ръководител и преподавател на основните общобразователни предмети до 6-8 клас.

Общопедагогически и методически принципи и идеи на валдорфската педагогика
1.Принципът на педоцентризма (при подбора на съдържанието и методите на образование, училището се ориентира, като приоритет, към детето: на актуалното състояние на децата и близките перспективи в тяхното развитие; поддържа се и се развива по-нататък влечението на детето в образователния процес, главната цел е – детето да учи с интерес, да иска да ходи в училище).

2.Принципът на разностранно образование (идеята е, в образователния процес да се постигне, по възможност, едно хармонично съчетание на факторите в развитието, а именно - мисловните, емоционални и волеви функции на личности; в частност, това означава в учебния план да бъдат заложени голям брой часове, включващи естетичните и практично‑приложните изкуства).

3.Идеята за развитие на основата на Гьотевото разбиране за органичната метаморфоза (процесът на развитие на детето върви,

първо, не линейно, а стъпаловидно /на степени/ ;

второ, в този процес се осъществяват съществени промени на едни качества в други).

С този принцип е тясно связан и следващия

Принцип, а именно на възрастовата‑съобразеност (изисква се постоянна съотнесеност на подбора на материала, дидактиката и методиката на обучението, с психолого-педагогическите характеристики на актуалното възрастово състояние на децата и переспективата за тяхното развитие).

4.Идеята за педагогика на съпреживяването (също, тясно свързана с първия; традиционата централизираща опора на понятието се сменя с водещата роля на образа - в началното училище и по-нататък; също така се приема необходимия художествен подход в обучението. Идеята «съпреживание в обучението» се явява един от основополагащите в плана на реализация принцип на единството - обучение и възпитание).

5.Принципът – жизнено- практическа посока на обучението (теоретичното обучение трябва постоянно да се свързва с обкръжаващите жизнени реалитети).

6.Принципът на общочовешкия подход в образованието, ..........

7.Идеята за свободата (крайната цел на училищната педагогика ‑ мирозренческо, социално и професионално свободно самоопределение на всяка отделна личност, в контекстта на осъзнаването на своята индивидуална свобода и отговорност).

8.Идеята- педагогиката като творчески процес. Всеки учител е длъжен да получи възможност, творчески да построява образователния процес, изхождайки от индивидуалната педагогическа ситуация в класа и отделното дете, а също така от своите възможности и опит.

No comments:

Post a Comment