Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Monday, December 25, 2023

Как да печелиш 5К на месец от Инстаграм

От
billion_nairemindset

"💡Beginner's Guide: Earn $5K/month on Instagram 📈 👇

1. RESEARCH PHASE🚨
Find Your Niche**: Choose a specific digital product category (e.g., eBooks, online courses).
AUDIENCE INSIGHT‼️ Identify who your target audience is (age, interests, pain points).

2. PRODUCT CREATION
- Simplicity is Key: Start with a basic product like a beginner's guide or template.
- QUALITY MATTERS: Ensure your product is valuable and well-presented.( Available on DIGISTORE24

3. PROFILE SETUP😎
- Bio Optimization: Craft a clear bio with a call-to-action (e.g., "Grab my FREE eBook now!").
- Link in Bio: Use tools like LINKTREE to share multiple product links or landing pages.

4. CONTENT STRATEGY💯 - VISUALS: Post clear, engaging images or videos of your digital product.
- EDUCATE & ENTERTAIN: Use captions to explain benefits and share testimonials.

5. ENGAGEMENT TACTICS:👨‍👩‍👧‍👦
- Consistent Posting: post with 7-8 posts a week and increase as you grow.
- ENGAGE BACK: Reply to comments, ask questions in captions, encourage shares.

6. STORYTELLING & HIGHLIGHTS
- STORY HIGHLIGHTS: Create categories like 'Testimonials', 'Tutorials', 'Behind the Scenes'.
- CTAs in Stories: Use swipe-up links or direct viewers to your bio link.

7. NETWORKING & COLLABORATION:🤝
- Engage with Peers: Comment genuinely on similar accounts, attend IG live sessions.
- Collaborate: Partner with influencers or complementary brands for mutual promotions.

8. Direct Messaging (DM) Strategy:📥
- PERSONALIZED OUTREACH: Send tailored messages to potential customers, offering value.
- AVOID SPAM: Ensure your messages are not overly promotional; build genuine connections.

9. ANALYTICS & ADAPTATION:💯
- TRACK PERFORMANCE: Use Instagram Insights to see what's working (post reach, and Engagement.
IN LESS THAN 15 DAYS YOU CAN BUILD A PROFITABLE BUSINESS FROM COMPLETELY SCRATCH 🚫 Experience Required.

Thursday, March 9, 2023

The different types of intelligence

BG/EN

Списък на различните видове интелигентност, които са установени:

1. Езикова интелигентност: Способността да се използва езикът ефективно, както в писмена, така и в устна форма. Хората с висока лингвистична интелигентност са умели в четенето, писането и вербалната комуникация.

2. Логико-математически интелигентност: Способността да разсъждавате, да анализирате проблеми и да мислите логично. Хората с висок логико-математически интелект умеят да разрешават проблеми, да мислят критично и да използват числа и абстрактни понятия.

3. Пространствена интелигентност: Способността да се визуализират и манипулират обекти в пространството. Хората с висок пространствен интелект са добри в задачи като навигация, пъзели и тълкуване на карти.

4. Телесно-кинестетична интелигентност: Способността да се контролират и координират движенията на тялото. Хората с висока телесно-кинестетична интелигентност често са добри в спорта, танците и други физически дейности.

5. Музикална интелигентност: Способността да се разбира и създава музика. Хората с висока музикална интелигентност имат силно изразено чувство за ритъм, мелодия и хармония.

6. Междуличностна интелигентност: Способността за разбиране и ефективно взаимодействие с другите. Хората с висока междуличностна интелигентност са умели в общуването, разрешаването на конфликти и емпатията.

7. Душевна интелигентност: Способността да разбираме собствените си емоции и мотиви. Хората с висока вътрешна интелигентност са самоосъзнати, рефлективни и способни да управляват собствените си емоции.

8. Натуралистична интелигентност: Способността да разбирате и оценявате естествения свят. Хората с висока натуралистична интелигентност са добри в разпознаването на модели в природата, идентифицирането и класифицирането на растения и животни и разбирането на екологичните връзки.

9. Емоционална интелигентност (EQ): Способността да разбирате и управлявате собствените си емоции, както и емоциите на другите. Хората с висок EQ са умели в емпатията, комуникацията и изграждането на здрави взаимоотношения.

10. Социална интелигентност (SQ): Способността да се ориентирате в социални ситуации и да разбирате социални поведения и сигнали. Хората с висок SQ са квалифицирани в комуникацията, сътрудничеството и ефективната работа в групи.

11. Коефициент на несгоди (AQ): Способността да се справяте със стреса, да преодолявате предизвикателствата и да се адаптирате към промяната. Хората с висок AQ са издръжливи, упорити и способни да процъфтяват в трудни ситуации.

12. Духовна интелигентност: Способността за разбиране и навигация в духовни или религиозни преживявания. Хората с висока духовна интелигентност са рефлективни, съзерцателни и способни да се свържат с нещо по-голямо от себе си.

13. Културна интелигентност (CQ): Способността да се разбират и оценяват различни културни перспективи. Хората с висок CQ са квалифицирани в комуникацията, сътрудничеството и ефективната работа с хора от различен произход.

14. Практически интелект: Способността да се решават ежедневни проблеми и да се ориентирате в ситуации от реалния свят. Хората с висока практическа интелигентност са находчиви, адаптивни и способни да вземат разумни решения въз основа на своя опит.

15. Творческа интелигентност: Способността да се генерират и изпълняват иновативни идеи. Хората с висока творческа интелигентност имат въображение, оригинални са и способни да мислят извън рамките.

16. Морална интелигентност: Способността за разбиране и навигация при етични дилеми. Хората с висока морална интелигентност са в състояние да вземат разумни етични решения въз основа на техните ценности и принципи.

17. Екзистенциална интелигентност: Способността да се обмислят и разбират философски въпроси за живота, смъртта и съществуването. Хората с висока екзистенциална интелигентност са рефлексивни, съзерцателни и способни да намерят смисъл в живота.

18. Интуитивна интелигентност: Способността да се разбира и интерпретира интуитивна информация. Хората с висока интуитивна интелигентност са в състояние да усетят основните модели и връзки, които не са веднага очевидни.

19. Аналитична интелигентност: Способността да се разбива сложна информация и да се анализира логично. Хората с висока аналитична интелигентност са квалифицирани в решаването на проблеми, критичното мислене и вземането на решения.

20. Тактическа интелигентност: Способността да се мисли стратегически и да се планира дългосрочен успех. Хората с висок тактически интелект са в състояние да вземат разумни решения въз основа на цялостно разбиране на своите цели и контекст.

********
Here's a comprehensive list of the different types of intelligence that have been identified:

1. Linguistic intelligence: The ability to use language effectively, both in written and spoken form. People with high linguistic intelligence are skilled at reading, writing, and verbal communication.

2. Logical-mathematical intelligence: The ability to reason, analyze problems, and think logically. People with high logical-mathematical intelligence are skilled at problem-solving, critical thinking, and using numbers and abstract concepts.

3. Spatial intelligence: The ability to visualize and manipulate objects in space. People with high spatial intelligence are good at tasks such as navigation, puzzles, and interpreting maps.

4. Bodily-kinesthetic intelligence: The ability to control and coordinate bodily movements. People with high bodily-kinesthetic intelligence are often good at sports, dance, and other physical activities.

5. Musical intelligence: The ability to understand and create music. People with high musical intelligence have a strong sense of rhythm, melody, and harmony.

6. Interpersonal intelligence: The ability to understand and interact effectively with others. People with high interpersonal intelligence are skilled at communication, conflict resolution, and empathy.

7. Intrapersonal intelligence: The ability to understand one's own emotions and motivations. People with high intrapersonal intelligence are self-aware, reflective, and able to manage their own emotions.

8. Naturalistic intelligence: The ability to understand and appreciate the natural world. People with high naturalistic intelligence are good at recognizing patterns in nature, identifying and classifying plants and animals, and understanding ecological relationships.

9. Emotional intelligence (EQ): The ability to understand and manage one's own emotions, as well as the emotions of others. People with high EQ are skilled at empathy, communication, and building strong relationships.

10. Social intelligence (SQ): The ability to navigate social situations and understand social cues. People with high SQ are skilled at communication, collaboration, and working effectively in groups.

11. Adversity quotient (AQ): The ability to cope with stress, overcome challenges, and adapt to change. People with high AQ are resilient, persistent, and able to thrive in difficult situations.

12. Spiritual intelligence: The ability to understand and navigate spiritual or religious experiences. People with high spiritual intelligence are reflective, contemplative, and able to connect with something greater than themselves.

13. Cultural intelligence (CQ): The ability to understand and appreciate different cultural perspectives. People with high CQ are skilled at communication, collaboration, and working effectively with people from diverse backgrounds.

14. Practical intelligence: The ability to solve everyday problems and navigate real-world situations. People with high practical intelligence are resourceful, adaptable, and able to make sound decisions based on their experiences.

15. Creative intelligence: The ability to generate and execute innovative ideas. People with high creative intelligence are imaginative, innovative, and able to think outside the box.

16. Moral intelligence: The ability to understand and navigate ethical dilemmas. People with high moral intelligence are able to make sound ethical decisions based on their values and principles.

17. Existential intelligence: The ability to contemplate and understand philosophical questions about life, death, and existence. People with high existential intelligence are reflective, contemplative, and able to find meaning in life.

18. Intuitive intelligence: The ability to understand and interpret intuitive information. People with high intuitive intelligence are able to sense underlying patterns and relationships that are not immediately obvious.

19. Analytical intelligence: The ability to break down complex information and analyze it logically. People with high analytical intelligence are skilled at problem-solving, critical thinking, and decision-making.

20. Tactical intelligence: The ability to think strategically and plan for long-term success. People with high tactical intelligence are able to make sound decisions based on a big-picture understanding of their goals and context.

It's worth noting that some of these types of intelligence, such as cultural intelligence and moral intelligence, are less widely recognized than others and may be subject to debate among researchers. Additionally, there may be other types of intelligence that have not yet been identified or fully explored.

******************************************************

"According to Psychologists, there are four types of Intelligence:
1) Intelligence Quotient (IQ)
2) Emotional Quotient (EQ)
3) Social Quotient (SQ)
4) Adversity Quotient (AQ)

1. Intelligence Quotient (IQ): this is the measure of your level of comprehension. You need IQ to solve maths, memorize things, and recall lessons.

2. Emotional Quotient (EQ): this is the measure of your ability to maintain peace with others, keep to time, be responsible, be honest, respect boundaries, be humble, genuine and considerate.

3. Social Quotient (SQ): this is the measure of your ability to build a network of friends and maintain it over a long period of time.

People that have higher EQ and SQ tend to go further in life than those with a high IQ but low EQ and SQ. Most schools capitalize on improving IQ levels while EQ and SQ are played down.
A man of high IQ can end up being employed by a man of high EQ and SQ even though he has an average IQ.
Your EQ represents your Character, while your SQ represents your Charisma. Give in to habits that will improve these three Qs, especially your EQ and SQ.

Now there is a 4th one, a new paradigm:
4. The Adversity Quotient (AQ): The measure of your ability to go through a rough patch in life, and come out of it without losing your mind.

When faced with troubles, AQ determines who will give up, who will abandon their family, and who will consider suicide.

Parents please expose your children to other areas of life than just Academics. They should adore manual labour (never use work as a form of punishment), Sports and Arts.
Develop their IQ, as well as their EQ, SQ and AQ. They should become multifaceted human beings able to do things independently of their parents.
Finally, do not prepare the road for your children. Prepare your children for the road."
Thanks for reading

---------

Monday, January 23, 2023

𝑻𝒉𝒆 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒔𝒚𝒎𝒑𝒂𝒕𝒉𝒆𝒕𝒊𝒄 𝑵𝒆𝒓𝒗𝒐𝒖𝒔 𝑺𝒚𝒔𝒕𝒆𝒎

Knowledge is Power

The parasympathetic nervous system works to 𝒔𝒍𝒐𝒘 𝒅𝒐𝒘𝒏 certain 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆𝒔 and bring about a state of 𝒉𝒐𝒎𝒆𝒐𝒔𝒕𝒂𝒔𝒊𝒔 to the 𝒃𝒐𝒅𝒚, allowing it to 𝒓𝒆𝒔𝒕, 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒙, and 𝒓𝒆𝒑𝒂𝒊𝒓 itself. Parasympathetic responses include an increase of digestive enzymes, decreased heart rate, constriction of bronchial tubes in the lungs, and more relaxed muscles. It is this system that helps us to rest, relax, and 𝒅𝒊𝒈𝒆𝒔𝒕.
𝑻𝒉𝒆 𝑺𝒚𝒎𝒑𝒂𝒕𝒉𝒆𝒕𝒊𝒄 𝑵𝒆𝒓𝒗𝒐𝒖𝒔 𝑺𝒚𝒔𝒕𝒆𝒎. The sympathetic nervous system is known as our 𝒇𝒊𝒈𝒉𝒕 or 𝒇𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕 response. When we are faced with a perceived 𝒕𝒉𝒓𝒆𝒂𝒕 of any kind, whether 𝒑𝒉𝒚𝒔𝒊𝒄𝒂𝒍 or 𝒆𝒎𝒐𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍, our sympathetic nervous system kicks into gear and brings about automatic and involuntary responses, such as increased heart rate, elevated blood pressure, elevated respiratory rate, and more sweating. The sympathetic nervous system also shuts down many
parasympathetic responses in order to utilize more energy for the 𝒇𝒊𝒈𝒉𝒕 or 𝒇𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆.

𝑯𝒐𝒘 𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒕𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝑵𝒆𝒓𝒗𝒐𝒖𝒔 𝑺𝒚𝒔𝒕𝒆𝒎: Stimulate the Vagus Nerve

𝑵𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝑺𝒖𝒏𝒔𝒉𝒊𝒏𝒆
Forrest bathing and sunshine are medicine for the nervous system.

𝑻𝒖𝒓𝒏 𝒅𝒐𝒘𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆
and unnecessary stimuli to activate the parasympathetic nervous system.

𝑯𝒖𝒈, 𝒄𝒖𝒅𝒅𝒍𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒆𝒎𝒃𝒓𝒂𝒄𝒆
to elevate, and release endorphins and oxytocin. Co-regulation is very powerful if the other person is calm.

𝑮𝒓𝒐𝒖𝒏𝒅
Try a weighted blanket or walk barefoot, it helps relieve anxiety and ground. Meditation, breath-work or Yoga can also help. Disciplines like yoga increase vagus nerve activity to help keep you calm and are particularly effective for people suffering from anxiety or depression. Breathing slowly and deeply activates your vagus nerve to send messages to your brain that help lower your blood pressure and heart rate.

𝑴𝒂𝒌𝒆 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒔𝒑𝒂𝒄𝒆
to tend to your needs, and do activities that feed your soul.

𝑺𝒉𝒂𝒌𝒆 𝒊𝒕 𝒐𝒇𝒇
by physically moving your body to shake off built-up energy.
Exercise is good for your brain's cognitive faculties. your mental health and your gut flow, thanks to its ability.

𝑪𝒐𝒍𝒅 𝑷𝒍𝒖𝒏𝒈𝒆𝒔
Cold water plunges or ice baths alleviate inflammation + increase our repair mechanisms. Exposure to cold dampens the light or flight response and increases the rest and digest response, like taking a cold shower or drinking ice water.

𝑻𝒖𝒓𝒏 𝒅𝒐𝒘𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆
Fats are essential to build nerve tissue (including brain + nerves)
and hormones. You can improve your mood simply by silently repeating positive phrases about your friends and family.

𝑮𝒐𝒐𝒅 𝒔𝒍𝒆𝒆𝒑
Set a personal goal of 8 hours to gain all the benefits of our body and mind in rest.

𝑺𝒊𝒏𝒈𝒊𝒏𝒈
Humming, chanting and singing are all exercises that increase heart rate variability (HRV).
Higher HRV is linked with reduced morbidity and mortality and improved psychological well-being and quality of life. Laughter is a natural immune booster which, like singing can increase HRV in a group setting. Gargling with water stimulates the muscles of the pallet and has been shown to improve working memory performance.

𝑯𝒐𝒘 𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍𝒔 𝑫𝒊𝒔𝒄𝒉𝒂𝒓𝒈𝒆 𝑺𝒉𝒐𝒄𝒌:
Dr. Levine was inspired to study stress on the animal nervous system when he realized that animals are constantly under threat of death, yet show no symptoms of trauma. What he discovered was that trauma has to do with the third survival response to perceived life threat, which is freeze. When fight and flight are not options, we freeze and immobilize, like "playing dead." This makes us less of a target. However, this reaction is time-sensitive, in other words, it needs to run its course, and the massive energy that was prepared for fight or flight gets discharged, through shakes and trembling. If the immobility phase doesn't complete, then that charge stays trapped, and, from the body's perspective, it is still under threat. The Somatic Experiencing® method works to release this stored energy, and turn off this threat alarm that causes severe 𝒅𝒚𝒔𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 and 𝒅𝒊𝒔𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏.

𝑾𝒂𝒚𝒔 𝒕𝒐 𝒄𝒂𝒍𝒎 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝑵𝒆𝒓𝒗𝒐𝒖𝒔 𝑺𝒚𝒔𝒕𝒆𝒎:
* humming
* listening to calm music
* deep sigh
* shacking
* exercising
* yoga
* touch therapy
* gargling
* meditation
* cold shower
* singing
* chanting
* connecting with nature
* massage
* aromatherapy
* deep breathing
* butterfly hug
* squeezing a stress ball
* practicing mindfulness
* dancing
* body scan
* connecting with loved ones
* placing your hand over your heart with deep breathing
* petting an animal
* doing art
* gentle touch
* regular self-care
* tapping
* laughter
* gentle tickling
* body therapy

𝒀𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒏 𝒍𝒆𝒂𝒓𝒏 𝒎𝒐𝒓𝒆 𝒐𝒏 𝑽𝒂𝒈𝒖𝒔 𝑵𝒆𝒓𝒗𝒆 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒐𝒔𝒕 here.

𝒃𝒚 𝑲𝒏𝒐𝒘𝒍𝒆𝒅𝒈𝒆 𝒊𝒔 𝑷𝒐𝒘𝒆𝒓

Sunday, May 22, 2022

 Красиво! =)


Monday, March 14, 2022

Jordan Peterson обяснява как при хората е обусловено да виждат света по различен начин.

Голяма част от това, което определя политическите ни възгледи е биологичният ни темперамент/ характер - много повече, отколкото хората осъзнават.

Например хората, които клонят наляво, да кажем либералите, въпреки че това е по-скоро погрешна употреба на този термин, но ще се придържаме към него. При либералите много често се открива така наречената „откритост” (openness), която е една от петте големи личностни характеристики и се асоциира с интерес към абстрактното, с интерес към естетичното. Това е най-добрия показател за предсказване на либерална политическа наклонност. Те са също така с нисък показател на (conscientiousness) „съвестност” - задълбоченост/ сериозност, което се изразява като покорност, преданост, служба и (orderliness) порядък/ методичност/ дисциплина.

Докато при консервативните е обратното – те са с висок показател на съвестност (conscientiousness), те са послушни, дисциплинирани, систематични, порядъчни и са с нисък показател на отвореност (openness). Това ги прави наистина добри мениджъри, управители, служители, а често и бизнесмени, но не много добри предприемачи, защото почти винаги предприемачите са откъм либералния тип.

Това са наистина фундаментални, биологично основани различия и можем да мислим за тях като различни набори от възможности и ограничения и със сигурност различни перспективи за разглеждане на света. Всеки от тези различни темпераментни типове, се нуждае от другия. 
Нека да наречем това "проблемът с разнообразието" (the diversity issue).

... Да разберем, че човекът, с когото говорим и който не споделя нашите политически възгледи, не е глупав. Те може и да са, но също така можем и ние да сме. 
Различията в интелигентността, не са първичен или основен определящ фактор за различията в политическите (или психологически – бел.м.) нагласи.

Можем да си говорим с някой, който е по-съвестен и по-малко творчески ориентиран от нас, ако ние например сме либерално настроени, но това не означава, че гледната точка на този човек не е валидна. И това не означава, че този човек няма да ни превъзхожда в някоя област, защото ще го прави.

Това, което е важно да помним е, че хората всъщност наистина виждат света по различен начин. И това не е просто свързано с това, че са изпълнени с неадекватни мнения и зле оформени гледни точки.

Целият смисъл на демокрацията е да продължава диалогът между хората от различни темпераментни типове, така че да не се озовем твърде надясно, където всичко е капсулирано, втвърдено и не може да се движи, нито развива или твърде наляво, където всичко се размива в хаос.

Единствения начин, по който можем да управляваме това – да се движим в златната среда между тези две опасности, е чрез дискусия. Затова свободната реч е толкова важна ценност. Тя държи различните характерни типове да не се хванат за гушата.


***
из негово интервю

Monday, February 21, 2022

Рунически скрипт за изобилие и пари

Състои се от:

Маназ - човек (самите вие);
Совильо - енергията, която е нужна, за да захрани паричния поток;
Еваз - раздвижване, съживяване на мъртва (застояла) ситуация или точка;
Беркана - повишение, ръст;
Феху - богатство, ценности, пари;
Йера (гер) - заслужен резултат от усилията и труда;
Вуньо - радост и удовлетворение
На втори план е Турисаз, която премахва всяка пречка.

Можете да си го нарисувате на хартийка или банкнота и да си я сложите в портфейла. Нужно е да го захраните с енергия и задействате през ритуал. 
Активира се като си направим ритуал за намерение - всичко, което би помогнало на съзнанието ни да е уверено, че по този начин този символ ще бъде засилен и ще ни помага. Например да го държим на слънце известен период от време, за да поеме неговата енергия на изобилие или през силна емоция, или пък през медитация и визуализиране съживяването му и силата, която тече през него. Трябва да е нещо, което пасва на собствения ни ум и представи.

Може да се изговори следното - "Със силата на тези руни, съвсем скоро доходите ми се увеличават изключително много, което ми носи радост и материално удовлетворение. Тези руни работят за моето и на останалите около мен благополучие, задействат се веднага след активиране и работят докато не ги освободя с благодарност като изгоря носителя."
Friday, April 2, 2021

Ляво / Дясно * Либерално / Консервативно * Авторитарно / Либертарно

Из един пост на Явор Ганчев, който е един от малкото хора, които виждат света в перспектива.


"Ляво / дясно - обозначават степента на намеса на държавата в икономиката (в тесен смисъл) и във всички останали зони на публичния и частния живот (в широк смисъл). 

НЕ обозначават "грижа за онеправданите", "социална справедливост", "добрите бедни и лошите богати", "общностните интереси преди частните" и подобни евфемизми, които прикриват намерението на едни хора да правят прекрасни работи, за които вие да плащате сметката.


Либерално / консервативно - обозначават политически предпочитания, продиктувани от индивидуалния темперамент. 

Либералните хора са отворени, толерантни, творчески натури, ориентирани към прекрачване на границите на познатото и известното. Обикновено не зачитат авторитетите, и на тях дължим развитието и прогреса. 

Консервативните хора предпочитат реда и сигурността, познатото пред непознатото и предвидимото пред неочакваното. Консервативните хора са подозрителни към чуждото, различното и непознатото. Зачитат важността на йерархиите и авторитета за функционирането на обществото и опазването на мира. Чувстват се добре, когато има ясни граници, за тях централно място заема личната отговорност. 

Най-общо казано, либералните хора измислят нещата, консервативните хора ги управляват добре. Либералните хора не са способни да си управляват изобретенията, консервативните не са способни да измислят това, което иначе са много способни да менажират. 

Двете групи имат нужда една от друга, за да се свърши каквато и да е работа. 

НЕ обозначават "традиционни ценности", "национален суверенитет", "човешки права", "толерантност" и прочие евфемизми, които прикриват намерението на едни хора да правят прекрасни работи, за които вие да плащате сметката.

Заради различното отношение към авторитетите, консервативните хора е по-вероятно да са религиозни и да вярват в личната благотворителност, когато опре до грижа за онеправданите; либералните хора е по-вероятно да са нерелигиозни и да търсят обществена организация за социална сигурност. 
Това е и връзката между либералните хора и лявото в политиката - грижата за другите не е лична, а "обществена" отговорност. Както споменах, либералните хора са големи специалисти да измислят нещо, за което други да отговарят . Но "ляво" и "либерално" не са синоними, нито групата на левите хора съвпада с групата на либералните, въпреки претенцията на левите да си присвоят етикета "либерални".

 
Авторитарно / либертарно - обозначават степента, в която политическите идеологии разчитат на централизация / контрол / регулации или пък на плурализъм / свобода / самоуправление за реализация на несъмнено добрите си намерения. 

Както всичко по отношение на политическите идеологии, и тук данните от реалния свят изобщо не са в състояние да повлияят на убежденията - въпреки хилядите свидетелства за последиците от авторитарното управление, повечето хора са убедени, че нищо добро не може да се случи, ако няма силна ръка, която да го наложи. 
Авторитарното мислене обяснява провалите на авторитаризма с поведението на неговите жертви или с външни врагове. За привлекателността на авторитаризма много помага слабостта на човешката природа, която наивно се надява, че авторитарното насилие ще засегне другите (тези с обратните на нашите убеждения) повече, отколкото нас. 
Затова и когато някой говори за свобода, винаги се сблъскваме с подозрителност, недоверие и страх от свободата - и дори и когато личния опит в живота говори точно обратното, хората са склонни да прехвърлят отговорност на другите, тоест на държавата, която има ресурсите и властта да наложи добрите неща с насилие над всички, вместо да се разчита на добрите плодове на личната отговорност.

Тук може би е мястото да кажем и че както ляво не значи непременно "либерално" не съвпадат, така и дясно не значи непременно "консервативно". Но поради обстоятелството, че просто няма място за всички авторитаристи в левия ъгъл (този с етикета "либерално") затова по принуда някои заемат свободните етикети "дясно" и "консервативно". 

И в двата случая става дума за (не помня дали вече не казах това) евфемистична употреба на думи, които прикриват намерението на едни хора да правят прекрасни работи, за които вие да плащате сметката, след като изядете боя.


Защо написах това - за да е ясно защо на изборите няма нито десни, нито либертарни партии (такива, които да говорят за икономическа и лична свобода, дерегулация, децентрализация и самоуправление). Има различни цветове леви (предлагащи все повече несъмнено добри неща да са държавна/обща отговорност) авторитаристи (предлагащи това да се постигне с повече регулации, контрол и насилие над другите), които са си разпределили идеологическите етикети според либералните или консервативните предпочитания на различните части от публиката."

2-4-2021