Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Monday, September 12, 2011

Още за Валдорфската педагогика 1

от форумът на Порталът:

Валдорфската педагогика е международно педагогическо движение, представено от стотици училища и хиляди детски градини почти във всички страни на света.

Валдорфската педагогика е предизвикателство за всеки педагог, но същевременно с това дава възможност той да разгърне своите творчески способности, каквато възможност не дава нито една друга образователна с-ма.

Първото валдорфско училище е основано в 1919 година, но много от идеите на валдорфските училища са актуални и днес : изучаването на два чужди езика от първи клас, съчитание на началното и основно образование в едно училище — до 7–8-го клас с един класен ръководител — принцип, който е взaимстван от финландската система на образование, интеграция на деца с различна степен на надареност, организация на преподаването по епохи — акцентиране върху ролята на изкуствата, трудовото и практическо обучение и много други неща.

Най-популярни са тези училища в Германия, като тяхна родина, но всички училища в скандинавските страни работят на принципа, по който Валдорфските училища работят вече повече от 80 години. В скандинавските страни децата остават в един клас в течение на приблизително 9 години, в Швеция и Норвегия — осем, в Дания до седми клас няма оценки. По-късната диференциация на децата по учебни постижения е тайната за успеха на скандинавските страни, както и на валдорфските училища.

Интересно е да се спомене също, че международната студентска програма за оценка (PISA) към ОИСР / Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, която води началото си от Европейската организация за икономическо сътрудничество (ЕОИС), основана през 1948 г. и в която членуват 30 държави, провежда изследвания на 15-годишните ученици, в училищата на основните индустриални държави. На всеки три години, тя оценява, доколко учениците в края на задължителното образование са получили някои от знания и умения от съществено значение за пълноценно участие в обществото.Три оценки досега са били извършени (по 2000,2003 и 2006).. Данните са за 4-тата оценка се събират през 2009 г., като резултатите ще бъде издаден в края на 2010 година. Според тях Финландия е страната с най-ефективната система на образование — както това показват и трите изследвания.

В 90-те години се приема специално законодателно решение, легализиращо Валдорфските училища и приравняването на правата им с държавните училища и другите реформаторски педагогически училища (Монтесори, Френе), които са били легализирани още по-рано. Съгласно това постановление, училищата с международно признанати образователни концепции могат да се учредяват без допълнително съгласуване с държавните ведомства и могат да получават държавна финансова и юридическа поддръжка.

По данни от юни 2009 в света има 994 Валдорфски училища, 681от тях са в Европа. Най-много са в Германия (213), следва Америка(130) и Холандия(92).

Франция 20 училища, а в Русия те са 25, като 5 от тях са в Москва.

За съжаление, консервативната среда, особеностите на Валдорфската система, като такава, са причина в някои страни, като Русия, напр. тези училища да не получават държавна финансова поддръжка.

В учебната програма на Валдорфските училища, която е писана от учители, се наблюдава стремежа отделните учебни планове да не се явяват като сума от отделни предмети, а като едно взаимодействащо цяло. По тази причина е въведен един особен раздел — «хоризонтален учебен план», позволяващ да се види съвкупността на предметите в тяхното органическо единство. Такъв раздел не се намира в учебните планове на държавните училища Германия, Австрия и Швейцария.

Учебният план отчита :

1. Специфичната възрастова особеност, в съответствие с ориентацията на учебния план и методите на обучение; съдържанието на съответното обучение е ориентирано към потребностите на всяка от възрастовите степени и служи за духовно-душевно-телесното развитие на ученика;

2. Принципът на класен ръководител, който води своя клас от първи до седми или осми клас на обучението; класният учител построява целия учебен процес в сътрудничество със своите колеги и родителите, като при това учителят се ползва в значителна степен от една педагогическа свобода; Принципът е - за детето в началния и основен клас е по-важен учителя, а не предмета.

3. Възраждане на традициите на устния разказ на учителя, материал за който служат културно-историческите предания за човечеството (приказки, легенди, басни, митологията на различните народи, сцени от древната и средновековна история, биографии на велики исторически личности и др.) в интеграция с театрални постановки на тези сюжети, включени в учебния процес;

4. Особен акцент върху художествения и естетически елемент в преподаването,; в учебния план са включени- живопис, пластика, музика, евритмия, различни плетива(също и за момчета), работа с дърво и метал (и за момичета), градинарство;
по този начин, чрез многообразна практическа дейност се развива волевата култура на ученика;

5. Отмяна на цифровата оценка (бележка); отмяна на повторението на клас;

6. Терапевтичен аспект на педагогиката; ориентация към определен ритъм на деня, седмицата, годината; предметите се преподават по «епохи» — в течение на 3–4 седмици - един предмет през първият час и половина, довежда до концентрация върху учебния материал, а също ще даде възможност на учителя за органическо, последователно преподаване на материала в течение на «епохата»;

7. Свързана с терапевтичен аспект интеграция на лекар в училище; който ще участва в педагогическите съвети;

8. Преподаване на два чужди езика от първи клас по особен метод; Стихове, песни, театър, устно;

9. Ежеседмични учителски съвети, с цел постоянно обновление на педагогиката чрез задълбочаване в човешкото познание и по-нататъшно практическо образование, и професионално развитие на учителя; обсъждане при това на отделни ученици или цели класове, а също обсъждане по въпросите на методиката и дидактиката;

10. Колегиално самоуправление на училищата и учителите;

11. Съвместна работа на родители и учители, посветена на общата задача на възпитанието.

Общите цели на валдорфската педагогика включва трите елемента — професионално-технически, социален и общохуманитарен. Приемат се целите на общата педагогика, но общият подход към тях, формулировката и решението на задачите за постигането на тези цели са различни.

Тезата на валдорфската педагогика, вижда като основна задача на педагогиката — пробуждането и развитието на заложените във всяко дете способности и всеки учебен предмет се разглежда в плоскостта на неговите потенциални възможности да служи като инструмент на развитие.Т.е не се изхожда от това , какво е необходимо да знае и умее човек за съществуването му в социума, а какво е заложено в човека и какво може да бъде развито в него. Тогава ще бъде възможно, в така съществуващия социален ред постоянно да се вливат новите сили на подрастващите поколения.

No comments:

Post a Comment