Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Saturday, June 15, 2013

Мечтай осъзнато!

“Training your mind in the shamanistic way empowers your subtlety. If you can conceive a big dream for yourself, you enlarge your world and stretch yourself to greater possibilities. Dreaming the big dream is so much a part of the sixth sense, for it lures you toward the extraordinary, to what is considered impossible.” ~Stuart Wilde, Sixth Sense

"Обучавайки съзнанието си по шамански начин, засилваш проницателността и финните си усещания.
Ако можеш да измислиш и да си представиш една голяма своя мечта, то ти разширяваш света си и самия себе си към по-големи възможности.
Мечтаейки голямата мечта е толкова голяма част от шестото чувство, че те примамва към необикновеното, което се смята за невъзможно."

~ Стюарт Уайлд, Шесто чувство

No comments:

Post a Comment