Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Saturday, January 5, 2013

In every woman there is a queen.

Във всяка жена има една кралица. Обърни се към кралицата и тя ще ти отговори. 
Норвежка поговорка


В един от най-древните текстове по света, Пта-Хотеп, пише:

`Ако искаш да си мъдър, грижи се за къщата си и обичай жена си в ръцете ти. 
Пълни стомахът й, обличай снагата й; маслото е лек за крайниците й. 
Радвай сърцето й докато си жив, тъй като тя е полезно имущество на господаря си. 
Не бъди груб, тъй като благостта я надвива по-добре, отколкото силата. 
Давай й онова, за което въздиша и онова, към което гледа окото й.`

Това е доста добро резюме, как да се грижиш за жена си.

Ако забележите, Пта-Хотеп не изпуска много. Не само казва, че мъдрият мъж ще осигурява основните нужди на жена си, но и я прави щастлива, той е нежен с нея и й дарява хубавите неща, които тя си пожелава. Той дори внушава и специално угаждане като масажи с масло. 
На кратко, той препоръчва да третирате жена си като кралица, което всъщност неговата жена е била - кралицата на Египет.

Макар че може и да не сте богат или да сте крал на Египет, можете и трябва да се отнасяте към жена си като ваша кралица.

Има една норвежка поговорка, която твърди -
`Във всяка жена има една кралица. Обърни се към кралицата и тя ще ти отговори.`

По същество, ако се държите към жена си като нещо специално, тя ще се чувства специална и в замяна ще се държи по същият начин с вас.

По този начин работи светът. Жънеш, каквото посееш.

Отнасяйте се по специален начин към жена ви и тя ще се отнася така с вас и този цикъл ще продължи по време на съвместния ви живот.


откъс от книгата на Боди Сандърс - Съвременно Бушидо: Живеейки превъзходен живот
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bohdi Sanders ~ (excerpt from Modern Bushido: Living a Life of Excellence, page 170)

In every woman there is a queen. Speak to the queen, and the queen will answer. Norwegian Proverb

In one of the world’s oldest texts, Ptah-Hotep wrote, “If you would be wise, provide for your house, and love your wife in your arms. Fill her stomach, clothe her back; oil is the remedy for her limbs. Gladden her heart during your lifetime, for she is an estate profitable to his lord. Do not be harsh, for gentleness masters her more than strength. Give to her that for which she sighs and that toward which her eye looks.” This is a pretty good summary of providing for your wife.

If you will notice, Ptah-Hotep didn’t leave much out. Not only did he say that the wise man will provide for his wife’s basic needs, but that he makes her happy, he is gentle with her and gives her the nice things which she desires. He even suggests special pampering such as oil massages. In short, he is recommending that you treat your wife like a queen, which of course, his wife was – the queen of Egypt.

While you may not be rich or be the King of Egypt, you can and should still treat your wife like your queen. There is a Norwegian proverb which states, “In every woman there is a queen. Speak to the queen, and the queen will answer.” Essentially, if you treat your wife like she is special, she will feel special and in turn will treat you in the same way. This is the way that the world works. You reap what you sow. Treat your wife special and she will treat you special, and this cycle will continue throughout your life together. Bohdi Sanders ~ (excerpt from Modern Bushido: Living a Life of Excellence, page 170)

To see more teachings, articles, books by Bohdi Sanders, or to order Warrior Wisdom or Modern Bushido: Living a Life of Excellence, please visit http://thewisdomwarrior.com/books-by-bohdi-sanders/ or http://www.amazon.com/dp/1937884066

No comments:

Post a Comment