Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Saturday, January 15, 2011

Карл Юнг за китайското съзнание

Психологът Карл Юнг е писал:
`Китайското съзнание, както виждам при работата си с И Дзин, изглежда е изключително заето с възможния аспект на събитията. Това което ние наричаме случайно стечение на обстоятелствата, изглежда е основното притеснение на този специфичен ум, а това пред което ние се прекланяве като причинно-следствената връзка, остава почти незабелязано...Докато западното съзнание внимателно пресява, претегля, избира, класифицира, отделя, Китайската визия за момента включва всичко, до най-малкият безмислен детайл, защото всички съставки съставляват наблюдаваният момент.`

Psychologist Carl Jung wrote,
"The Chinese mind, as I see it at work in the I Ching, seems to be exclusively preoccupied with the chance aspect of events. What we call coincidence seems to be the chief concern of this peculiar mind, and what we worship as causality passes almost unnoticed...While the Western mind carefully sifts, weighs, selects, classifies, isolates, the Chinese picture of the moment encompasses everything down to the minutest nonsensical detail, because all of the ingredients make up the observed moment."

No comments:

Post a Comment